GV Elistha Elst


Lidmaatschap

.

Looptijd seizoen

Het seizoen loopt vanaf de eerste maandag na de eerste week van aanvang van de lessen op de middelbare scholen in Elst tot en met de eerste zaterdag na de officiële aanvang van de zomervakantie van de basisscholen in Elst. Tijdens de vakantie en op zon- en feestdagen wordt er geen les gegeven.

Waardevolle spullen

Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. Waardevolle spullen kunnen (in De Kruisakkers) tijdens de les gedeponeerd worden in de speciaal daarvoor bedoelde bak.

Proefles(sen)

Natuurlijk word je niet zomaar lid van een vereniging. Geïnteresseerden kunnen altijd gratis en vrijblijvend een les aanvragen of komen kijken. Voor hele jonge kinderen (onder 6 jaar) geldt dat twee maal gratis meegedraaid kan worden. Voor een proefles verzoeken wij u vriendelijk te mailen naar ledenadministratie@elistha.nl voor de mogelijkheden. Wil je daarna lid worden van Elistha, dan kun je aan de leiding een informatiefolder en een aanmeldingsformulier vragen, of downloaden door op het betreffende woord te klikken.

Kosten

 • Inschrijfkosten: Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt € 10,00.
 • Contributie
  De contributie is per maand verschuldigd en wordt via een automatische incasso steeds per maand afgeschreven ronde de 20e van elke maand. De jaarcontributie voor de daadwerkelijke lesweken is gespreid over 12 maanden, dit houdt in dat er 12 keer per jaar geïncasseerd wordt. De contributie bedraagt bij één lesuur per week:
  • Basistarief: Leden tot 16 jaar: €12,- per maand. Leden vanaf 16 jaar: € 13,50 per maand bij 1 lesuur per week.
  • Speciaal tarief Gym Extra : € 14,50 per maand (voor 1 lesuur per week)
  • Extra uren: Voor een 2e en volgend lesuur binnen dezelfde discipline geldt de volgende contributie: Leden tot 16 jaar: € 8,- extra per uur per maand, leden vanaf 16 jaar: € 9,- extra per uur per maand.
 • Meedoen in Overbetuwe: Dit gaat in per februari 2020 ter vervanging van de Gelrepas.

Aanmelden

Na de gratis les dienen nieuwe leden een ingevuld aanmeldingsformulier in te leveren wanneer zij daadwerkelijk lid willen worden. De inschrijvingen worden bijgehouden door de ledenadministratie. Zodra de inschrijving ontvangen is, laat de ledenadministratie dit aan de betreffende leid-st-er weten. Indien de ledenadministratie bij de volgende les niet beschikt over het aanmeldingsformulier van het nieuwe lid, kan deze niet meer deelnemen aan de les. Met het lidmaatschap is een lid ook verzekerd. De nieuwe leden (of hun ouders) krijgen bij het aangaan van een lidmaatschap vervolgens een brief met informatie over de inschrijfkosten, de contributie en de wijze van betalen. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt -bij geen nader schriftelijk bericht- steeds geacht stilzwijgend met drie maanden te zijn verlengd. Door volledige invulling en inlevering van een aanmeldingsformulier wordt aan de vereniging automatische machtiging verleend tot inning van de verschuldigde contributie.

Lesuitval

Door bijvoorbeeld ziekte kan het voorkomen dat een trainer of trainster geen les kan geven. We proberen dan altijd om vervanging te regelen. Vaak lukt dit, maar zeker als iemand pas kort voor een les ziek wordt is het niet altijd mogelijk om tijdig een vervanger te regelen. De les moet dan afgezegd worden. Het is voor ons niet mogelijk om in een dergelijke situatie alle leden persoonlijk op de hoogte te stellen van het feit dat een les wordt afgezegd. Daarom communiceren we dit door een briefje op te hangen in de desbetreffende zaal.

Ziekte of blessure

Leden die door ziekte of blessures langer dan een maand niet kunnen sporten én die meer dan 1 uur sporten, kunnen een deel van hun contributie terugkrijgen. Hierbij geldt:
- een lid betaalt altijd voor ten minste 1 lesuur per week contributie (de statutaire verplichting van leden om contributie te betalen).
- teruggave van contributie vindt alleen plaats over de meerdere uren.
- de teruggave gaat in in de maand volgend op het ontstaan van ziekte of blessure.
- om voor teruggave in aanmerking te komen, dient bij het bestuur schriftelijk een verzoek ingediend te worden.

Opzeggen

De opzegtermijn is twee maanden. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk ter attentie van de ledenadministratie of via de mail (ledenadministratie@elistha.nl) plaats te vinden. Wilt u het lidmaatschap bijvoorbeeld vanaf 1 juli opzeggen dan dient u dit schriftelijk voor 1 mei te in te dienen. Het lidmaatschap wordt alleen beëindigd per de laatste dag van de maand met inachtneming van de opzegtermijn van 2 maanden. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

U ontvangt bij uitschrijving een schriftelijke bevestiging die als bewijs dient voor het beëindigen van het lidmaatschap. Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarde, zal stilzwijgend verlenging en dus betaling van de volledige contributie voor de komende twee maanden plaatsvinden. Hiervan wordt niet afgeweken. Opzeggen kan ook via het standaardformulier dat u vindt op de formulierenpagina. Met vragen over het bovenstaande kunt u terecht bij het bestuur. Mondeling opzeggen bij de leiding wordt niet gezien als een geldige opzegging.

Overige wijzigingen

Gaat u verhuizen, verandert uw bankrekeningnummer? Vul dan het wijzigingsformulier in op de formulierenpagina.